ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR

§ 1 GILTIGHET

(1) Våra leveranser, tjänster och erbjudanden sker uteslutande på grundval av dessa särskilda försäljningsvillkor. De är del av alla avtal som vi träffar med våra kunder (härefter ”köpare”), gällande de varor som vi erbjuder. För köpare, som inte är konsumenter enligt § 13 i tyska civillagen BGB, gäller ytterligare fastställda villkor.

(2) Vår försäljningspersonal är inte berättigad att i samband med avtalet ingå muntliga överenskommelser med köparen, som avviker från dessa särskilda försäljningsvillkor.

(3) Köpares eller tredje parts affärsvillkor ska inte gälla, även om vi inte motsätter oss deras giltighet i varje enskilt fall. Även om vi hänvisar till en skrivelse, som innehåller eller refererar till köparens eller tredje parts affärsvillkor, innebär detta inte att vi accepterar dessa affärsvillkor som giltiga.

§ 2 PRISER OCH BETALNING

(1) Betalningen sker med kontanta medel/SEPA-debiteringsmandat/
EC-Cash/kontokort i våra affärslokaler. Det går inte att betala med check, såvida detta inte i enskilda fall har avtalats särskilt.

(2) Om kunden inte betalar vid förfallodatumet, så ska en dröjsmålsränta på 5 % tillkomma på det utestående beloppet från och med förfallodatumet; med förbehåll för rätten till skadestånd och högre räntor vid dröjsmål.

(3) Köparen får endast avräkna egna fordringar gentemot våra fordringar, om dessa motanspråk är obestridliga eller juridiskt fastställda. Köparen kan endast hålla tillbaka egna tjänster vid berättigat motanspråk inom samma avtalsförhållande.

§ 3 GARANTI OCH ANSVAR

(1) Vid defekter hos de levererade varorna, har köparen rätt att tillämpa relevant lagstiftning.

(2) Skadeståndsanspråk från köparen på grund av uppenbara materiella defekter på de levererade varorna är uteslutna, om defekterna inte anmäls till oss inom två veckor efter leveransen av varorna.

(3) För företagare gäller istället att varorna omsorgsfullt ska undersökas omgående efter överlämnande till företagaren eller till tredje part fastställd av företagaren. Defekter hos ömtåliga varor ska reklameras senast 24 timmar efter mottagande. Uppenbara skador eller andra skador på ej ömtåliga varor, som var urskiljbara vid en prompt och noggrann undersökning, gäller som godkända av företagaren om vi inte mottar en skriftlig reklamation inom sju arbetsdagar efter leverans. Beträffande andra defekter gäller varorna som godkända av företagaren, om vi inte mottar en reklamation inom sju arbetsdagar efter den tidpunkt då defekten upptäcktes; om defekten redan vid en tidigare tidpunkt var urskiljbar för företagaren vid normal användning, ska dock denna tidigare tidpunkt gälla som inledning av reklamationstiden. På vår begäran ska den ifrågasatta varan skickas tillbaka till oss fraktfritt. Vid berättigade reklamationer gottgör vi kostnaderna för det förmånligaste transportsättet; detta gäller inte om dessa kostnader blir högre på grund av att varorna finns på en annan plats än den för deras avsedda användning.

(4) Vid defekter på varorna är vi berättigade och skyldiga att inom en skälig tid och efter vårt eget godtycke, antingen reparera eller byta ut dem gentemot företagaren. Om det misslyckas, det vill säga vid omöjlighet, ogenomförbarhet, vägran eller oskälig försening i reparationen eller utbytet av de levererade varorna, har företagaren rätt att upphäva avtalet eller skäligt minska priset.

(5) Om produkter levererade av oss kränker andra tillverkares rättigheter är vi berättigade att välja att antingen hävda våra krav gentemot tillverkarna och våra egna leverantörer för kundens räkning eller överlåta dem till företagaren. Anspråk gentemot oss från företagarens sida ska endast gälla i sådana fall enligt detta avsnitt, då det rättsliga genomdrivandet av ovan nämnda anspråk gentemot tillverkaren och leverantören var utan framgång eller, utsiktslöst exempelvis på grund av en insolvens.

(6) Garantiperioden gäller för företagare ett år från leveransen eller i den mån ett godtagande krävs, från godtagandet.

(7) Vårt ansvar för skadestånd, oavsett rättsgrund (särskilt förseningar, defekter eller andra pliktförsummelser), är begränsat till avtalstypiska, förutsebara skador.

(8) De ovanstående begränsningarna gäller inte för vårt ansvar gällande uppsåtligt uppförande eller grov vårdslöshet, för garanterade beståndsdelar, för dödsfall, kroppsskada eller hälsoproblem eller mot produktansvarslagen. För företagare gäller istället att begränsningarna även gäller vid grov vårdslöshet.

§ 4 ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

(1) Vi förbehåller oss äganderätten till de levererade varorna fram till den fullständiga betalningen av varornas köpesumma. Under äganderättsförbehållet får köparen inte avyttra eller på annat sätt förfoga över egendomsrätten för varorna (härefter: ”reserverade varor”).

(2) För företag gäller äganderättsförbehållet som en garanti för alla aktuella och framtida fordringar från oss gentemot företagaren som resulterar ur avtalsparternas avtalsförhållande (inberäknat balanskrav från ett kontokurantavtal begränsat till detta leveransförhållande).

(3) I fall av vidareavyttring av de reserverade varorna överlåter företagarens redan nu de fordringar gentemot köparen som uppstår ur detta till oss; vid samägande av de reserverade varorna proportionellt motsvarande samägandeandelen. Detsamma gäller för övriga fordringar, som resulterar ur de reserverade varorna eller på annat vis uppstår gällande de reserverade varorna, som exempelvis försäkringskrav eller skadeståndsanspråk vid förlust eller förstörelse. Vi ger kunden återkallelig rätt att driva in fordringar överlåtna till oss i eget namn. Vi får endast återkalla denna rätt till indrivning i fall av en utlösande händelse.

(4) I fall av ingripande av tredje part – särskilt genom utmätningsman – på de reserverade varorna ska köparen hänvisa till vår äganderätt och omgående meddela oss, så att vi kan genomdriva vår äganderätt.

(5) Om vi vid händelse av köparens avtalsstridiga uppförande – i synnerhet dröjsmål med betalning – upphäver avtalet (utlösande händelse), är vi berättigade att kräva ut de reserverade varorna.

§ 5 CITTI – KUNDKORT

(1) CITTI-kundkort ges ut av CITTI Märkte GmbH & Co. KG, Mühlendamm 1, 24113 Kiel, Tyskland (härefter ”vi”, ”vår”) och förblir vår egendom. CITTI-kundkort är kostnadsfria och kan begäras av alla fysiska och juridiska personer som har rättskapacitet att ingå kontrakt. De färdiga korten skickas till kortinnehavaren per post eller kan upphämtas i angivet CITTI-centrum.

(2) CITTI-kundkortet ger innehavaren möjlighet att utnyttja fördelar på
CITTI-centrumen, såsom rabatter, kostnadsfria bärkassar eller rabatter hos samarbetspartners.

(3) CITTI-kundkorten är personliga och kan inte överlåtas till tredje part. Om kortinnehavaren förlorar sitt CITTI-kundkort eller konstaterar att det missbrukas, ska denna omgående meddela oss om detta. För skador som uppkommer till följd av en oaktsamt utebliven eller försenad underrättelse, ansvarar vi endast för grov oaktsamhet.

(6) Avtalsförhållandet kan uppsägas från båda sidor, utan uppsägningstid och med omedelbar verkan. Uppsägningen kräver ingen bestämd form.

(7) Efter avtalets upphörande ska kundkortet utan dröjsmål lämnas tillbaka till oss eller förstöras.

§ 6 DATASKYDD

(1) De obligatoriska uppgifter (för- och efternamn, adress, födelsedatum,
e-postadress) som kunden anger sin ansökan behöver vi för ansökans bearbetning, överlämnande och vidare genomförande (försändelse av kortet och eventuella reklam- och e-postutskick).

(2) Kortinnehavaren kan på ansökningsblanketten ge sitt samtycke till att personuppgifterna används för reklamändamål. I detta fall får kortinnehavaren reklam (t.ex. information om specialerbjudanden och rabattkampanjer) per post eller e-post (beroende på valt kommunikationssätt). Detta samtycke kan kortinnehavaren när som helst återkalla, t.ex. genom att skriva till CITTI Märkte GmbH & Co KG, Mühlendamm, 1 24113 Kiel, Tyskland.

(3) Ansvarig för bearbetning av dina personuppgifter är CITTI Märkte GmbH & Co. KG, Mühlendamm 1, 24113 Kiel, Tyskland. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar och bearbetar dessa uppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster och genomföra avtalet med dig.

För att garantera säkerheten hos dina uppgifter på våra webbservrar och för att styrka beställningsprocesserna, inhämtas och bearbetas även uppgifter om användningen online. Närmare information om detta finns att läsa online i vårt integritetsmeddelande på www.citti.se/Integritetpolicy

En vidarebefordran av dina personuppgifter till tredje part sker principiellt endast till specialiserade företag inom särskilda områden inom vår (europeiska) koncern, såsom det är nödvändigt för att fullgöra prestationen.

Vi använder oss vidare av dem för att uppfylla våra lagstadgade och avtalsmässiga skyldigheter såsom delvis externa tillhandahållare av tjänster. Vi förbehåller oss rätten att även bearbeta uppgifter om betalningsbeteende inom ramen för lagenlig och dataskyddsrättslig tillförlitlighet för så kallad ”scoring”. Tjänsteleverantörer som bearbetar personuppgifter för oss är noga utvalda och skyldiga att agera dataskyddsrättligt. De kontrolleras regelbundet med avseende på iakttagandet av deras skyldigheter inom uppdragsbearbetningsavtalet respektive de rättsliga riktlinjerna för dataskydd.

I den mån vi skulle inhämta ett samtycke från dig för användning av data, vill vi upplysa om att du självklart kan återkalla detta när som helst med framtida verkan. För detta kan du använda nedanstående kontaktuppgifter till vår dataskyddsansvarige.

Vid ytterligare frågor rörande dataskydd eller om du vill ha en pappersversion av vårt integritetsmeddelande kan du skriva till

CITTI Märkte
Herrn Datenschutzbeauftragten Rainer Maas
Mühlendamm 1
24113 Kiel
eller till datenschutz@citti.de

§ 7 SLUTBESTÄMMELSER

(1) Om kunden är företagare, en juridisk person inom offentlig rätt eller en offentligrättslig fond eller har denna ingen allmän laga domstol i Tyskland, så ska laga domstol för alla eventuella tvister ur affärsförbindelsen mellan oss och kunden vara Kiel. Tvingande lagstiftning gällande exklusiv behörig domstol förblir oberörd av denna regel.

(2) Relationen mellan en företagare och oss är uteslutande underkastad tysk rätt.

(3) I den mån avtalet, de allmänna affärsvillkoren eller de särskilda försäljningsvillkoren innehåller luckor i regleringarna, ska för utfyllnad av dessa luckor de rättsligt verksamma regleringarna gälla som avtalsparterna enligt avtalets ekonomiska målsättningar och dessa allmänna affärsvillkors syfte skulle ha avtalat, om de hade känt till dessa regleringsluckor.